Thời gian khám bệnh:


    THỜI GIAN KHÁM BỆNH

    Lưu ý: Chúng tôi không giải quyết trường hợp không hẹn mà đến.